... لطفا شکیبا باشید ...

مزایده عمومی فروش

مزایده عمومی فروش ملک

شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش املاک خود به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی، به صورت نقد/نقد و اقساط اقدام نماید. متقاضیان می­توانند از تاریخ 11/06/1397 لغایت  24/06/1397 در ساعات اداری با شماره تلفن 02142607227 تماس حاصل نموده و جهت آگاهی بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس www.slen.ir مراجعه نمایند.

شرایط و نحوه شرکت در مزایده:

 1. شرکت در مزایده مستلزم ارائه ضمانتنامه بانکی و یا چک به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر و یا واریز 5% قیمت پایه ملک به حساب شرکت به شماره 1-169689-850-147 و ارائه رسید آن می­باشد.

تذکر مهم: اولویت فروش با پیشنهادات به صورت نقدی و یکجا می­باشد.

 1. در خصوص پیشنهادات اقساطی، برنده مزایده می­بایست نسبت به پرداخت 50% نقد بابت املاک با کاربری اداری و مسکونی و الباقی به صورت اقساط حداکثر در 24 قسط (2 ساله) با در نظر گرفتن سود بانکی مصوب، ارائه چک و ضمانتنامه بانک به میزان الباقی اقساط و سود بانکی به صورت یکجا اقدام نماید. در این صورت درصد پرداخت نقدی و تعداد اقساط مورد نظر پیشنهاد دهنده باید به صورت شفاف ذکر گردد.

نکته: پرداخت نقدی بابت املاک تجاری 30% می­باشد.

 1. املاک با وضعیت موجود به فروش میرسد و ضروریست قبل از ارائه پیشنهاد از املاک بازدید و مدارک رویت گردد. لذا بعدا از آن بابت هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد بود.
 2. شرکت در مزایده به منزله قبول شرایط مندرج در آگهی و رویت اسناد می­باشد.
 3. هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود و به پیشنهادات مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4. مالیات نقل و انتقال و عوارض احتمالی که به این معامله تعلق میگیرد به عهده فروشنده می­باشد، لاکن حق الثبت و حق التحریر به صورت بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود.
 5. به پیشنهادات فاقد سپرده و یا پیشنهاداتی که مبلغ سپرده آنها کمتر از قیمت پایه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. پاکات پیشنهاد قیمت در تاریخ 25/06/1397 در محل شرکت بازگشایی خواهد شد و برنده مزایده پس از تایید کمیسیون معاملات به صورت کتبی اعلام و حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری می­بایست نسبت به واریز بهای ملک به حساب اعلام شده اقدام نماید. در صورتیکه برنده مزایده ظرف مدت مذکور نسبت به واریز وجه اعلام شده اقدام ننماید سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 7. شرکت در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات ارائه شده مختار خواهد بود.
 8. شرکت کنندگان حقوقی ضروریست نسبت به ارسال تصویر آگهی تاسیس، اساسنامه، آگهی مربوط به نشانی محل شرکت، آگهی مربوط به دارندگان حق امضا و آخرین تغییرات اقدام نماید.

نکات مهم:

 1. با توجه به مشاعی بودن پلاک فرعی 9658 در قطعه تجاری از ملک دلاوران جلب نظر شریک بر عهده برنده مزایده می باشد فلذا نحوه انتقال این ملک به صورت عقد صلح می­باشد.
 2. مبلغ تمدید پروانه تجاری بر اساس استعلام تهیه شده از کارشناس رسمی دادگستری به میزان 6.028.261.770 ريال تا تاریخ 31/06/1397 بر عهده شرکت می­باشد و مازاد بر آن بر عهده برنده مزایده می­باشد.
 3. لوازم و تجهیزات منصوبه در املاک زائر سرا نیازمند کارشناسی مجزا خواهد بود که متعاقبا انجام و به حساب برنده مزایده منظور خواهد شد.
 4. با توجه به مشاعی بودن 5/1 دانگ از عرصه املاک واقع در شهر صنعتی البرز نحوه انتقال این املاک به صورت عقد صلح می­باشد.
 5. املاک واقع در دلاوران تهران تخلیه و تاکنون فاقد بهره ­بردار بوده است.

دانلودها :

آنالیز پروژه دلاوران

دلاوران

کاشان

نیم نما البرز

انالیز پروژه صنعتی البرز

زائرسرا

آنالیز پروژه زائرسرا

فرمهای شرکت در مزایده

جدول املاک مزایده

 

 

فرم مشخصات شرکت کننده در مزایده

الف) مشخصات شرکت کننده در مزایده

الف-1) حقیقی

اینجانب ...................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ................. و کد ملی ................. متولد ..../..../.... صادره از ................. به نشانی: ............................................................... و شماره تماس: .................................... ضمن امضا ذیل فرم حاضر اذعان میدارد از کلیه شرایط و ضوابط مزایده حاضر اطلاع کافی داشته و پیشنهادات خود را در خصوص مزایده شماره .................. به شرح جدول ب اعلام میدارد.

الف-2) حقوقی

شرکت ................................... (.................) به شماره ثبت ..................... ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ............ در تاریخ .../.../.... به شناسه ملی .................. و کد اقتصادی .................. به نشانی: ............................................................... و شماره تماس: .................................... ضمن امضا ذیل فرم حاضر اذعان میدارد از کلیه شرایط و ضوابط مزایده حاضر اطلاع کافی داشته و پیشنهادات خود را در خصوص مزایده شماره .................. به شرح جدول ب اعلام میدارد.

ب) جدول پیشنهاد قیمت

قطعه

طبقه

پلاک فرعی

کاربری

متراژ

پلاک اصلی

قیمت پیشنهادی

(عدد)

قیمت پیشنهادی (حروف)

نوع پیشنهاد

نقد/اقساط

تعداد اقساط

(در صورت ارائه پیشنهاد اقساطی)

مشخصات فیش و یا ضمانت نامه حضور در مزایده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مزایده شرکت خدمات پشتیبانی، فروش، دلاوران، زائرسرا، مشهد،صنعتی البرز، کاشان منبع : خدمات پشتیبانی بانک اقتصاد نوین نویسنده : شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین 20:36
1397/06/10