... لطفا شکیبا باشید ...

مزایده عمومی

فرم مشخصات شرکت کننده در مزایده

الف) مشخصات شرکت کننده در مزایده

الف-1) حقیقی

اینجانب ...................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ................. و کد ملی ................. متولد ..../..../.... صادره از ................. به نشانی: ............................................................... و شماره تماس: .................................... ضمن امضا ذیل فرم حاضر اذعان میدارد از کلیه شرایط و ضوابط مزایده حاضر اطلاع کافی داشته و پیشنهادات خود را در خصوص مزایده شماره .................. به شرح جدول ب اعلام میدارد.

الف-2) حقوقی

شرکت ................................... (.................) به شماره ثبت ..................... ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ............ در تاریخ .../.../.... به شناسه ملی .................. و کد اقتصادی .................. به نشانی: ............................................................... و شماره تماس: .................................... ضمن امضا ذیل فرم حاضر اذعان میدارد از کلیه شرایط و ضوابط مزایده حاضر اطلاع کافی داشته و پیشنهادات خود را در خصوص مزایده شماره .................. به شرح جدول ب اعلام میدارد.

ب) جدول پیشنهاد قیمت

قطعه

طبقه

پلاک فرعی

کاربری

متراژ

پلاک اصلی

قیمت پیشنهادی

(عدد)

قیمت پیشنهادی (حروف)

نوع پیشنهاد

نقد/اقساط

تعداد اقساط

(در صورت ارائه پیشنهاد اقساطی)

مشخصات فیش و یا ضمانت نامه حضور در مزایده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- آگهی روزنامه

2- شرایط شرکت درمزایده

3- فرم شرکت در مزایده


مزایده عمومی املاک منبع : شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین نویسنده : شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین 11:43
1397/09/14